FOTO - PERFORMANCE

FOTO - MAKING OF

Mesto vzdihljajev

Mesto vzdihljajev živi v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji in v Evropskem letu medkulturnega dialoga (2008), ko je Ljubljana, tako kot vsa Evropa, prizorišče mnogih dogajanj na to temo. Zato tudi to Mesto diha zato, da bi Slovence spomnilo, da se lahko odločimo za to, kar nosimo že v svojem imenu – za "love". Povezovalni element nas samih in prebivalcev grajskega mesta ne more biti torej nič drugega kot ljubezen – ljubezen do domovine in naroda, ljubezen med posamezniki, med starši in otroki, med prijatelji in med sosedi – ki jo najlaže izražamo z umetnostjo, z glasbo, filmom, literaturo. Ljubezen med Slovenci kot posamezniki in Slovenci kot družbo nam torej izpovedujejo živahni duhovi in žive legende slovenske glasbe, ki že leta odmevajo v naših ušesih in s katerimi se lahko identificiramo. Glasba je vedno nadnacionalna, mednarodna, zlahka prestopi mejo med domačinom in tujcem, nas povezuje. Kadar zmanjka besed, govori glasba.
Kljub ljubezni pa besed ne zmanjka nekaterim slovenskim literarnim in filmskim junakom, ki so del slovenskega nacionalnega arhetipskega bistva. Vodijo in usmerjajo nas skozi tok zgodovine, skozi glasbene ambiente na Ljubljanskem gradu. Čeprav brezčasni, poskušajo optimistično gledati v svetlo prihodnost, razbremenjeni svoje zgodovinske malodušnosti in zapostavljenosti.
Skupek glasbe in mitskih likov tako tvori mrežo povezav po slovenskem prostoru in času, ki, včasih v svoji občosti, včasih v svoji čezmejni vplivnosti, sega preko slovenskega prostora in časa. Sega tja, kjer vlada kultura srca, osvobojena hlapčevske majhnosti.
Ana Kržišnik

Avtorski koncept in režija: Barbara Pia Jenič
Dramaturgija in lektorstvo: Ana Kržišnik
Kostumografija in maska: Incognito Design
Scenografija in fotografija: Urška Boljkovac
Oblikovanje luči in tehnično vodstvo: Jernej Volk
Grafično oblikovanje: Mirola šoti
Avtorski koncept prizorišča Vinoteka: Juš Milčinski
Avtorski koncept prizorišča Peterokotni stolp: Društvo lutkovnih ustvarjalcev
Glasba prizorišča Vinoteka: Fran Milčinski - Ježek in Marijan Vodopivec
Glasba prizorišča Hribarjeva dvorana: Ansambel bratov Avsenik
Glasba prizorišča Razgledni stolp: Pepel in kri
Glasba prizorišča KLMT: Siddharta
Glasba prizorišča Celice: Laibach
Himna Mesta vzdihljajev: Tomi M., Grega Skočir, Peter Penko, Alojz Gradnik
Oblikovanje zvoka: Samo Jurca
Produkcija: Barbara Pia Jenič
Asistenca v produkciji: Inga Remeta
Prevodi v angleščino: Polona Prodnik
Šivilje: Petra Galo Volk, Anja Milošič, Natalija Kerkez
Kamera: Blaž Oman, Tilen Žemva
Montaža: Barbara Pia Jenič

Igrajo:
Tomi M. - Eros
Greaga Skočir - Tanatos
Štefka Drolc - Francka Cankar
Manca Dorrer - Lepa Vida
Lucija Ćirović - Županova Micka
Violeta Tomič, Barbara Pia Jenič alt. - Juta
Tina Uršič, Meta Černe - fantazme hrepenenja
Alenka Kozolc - Veronika Deseniška
Juš Milčinski, Toni Cahunek, Ana Marija Mitić - prizorišče Vinoteka
Katja Povše, Juna Ornik, Barbara Butalovič - prizorišče Peterokotni stolp
Polona Prodnik, Vesna Vrabelj - prizorišče Hribarjeva dvorana
Barbara Pia Jenič - glas Milene Batič na radiu
Petra Kovič - glas novinarke na radiu


POSEBNE ZAHVALE

Župan mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković in MERKUR d.d.

družina Milčinski, Založba Avsenik, Pepel in Kri, Siddharta, Saška Jenič, Jani Novak in Laibach, ga. Milena Batič, Petra Slatinšek, Miha Štamcar, Vlado Mihajlovič, Emir Beširević, Igor Remeta, Janko Oven, Lena Nagode, Mateja Anzeljc Dolenc, Aleksander Šenekar, družina Boljkovac, Gledališče Glej, KUD France Prešeren, Špela Janša, Mateja Šušteršič, Petra Kovič, Uroš Grilc, Anja Milošič, Kreatorij, Drama SNG Ljubljana in Iztok Vadnjal, Vida Breže, Tatjana Pinoza

City of sighs

The City of Sighs lives at the time of Slovenian Presidency of the European Union and the European Year of Intercultural Dialogue (2008) when Ljubljana, like the whole Europe, is a setting of many events dealing with this topic. Therefore, also this City breathes to remind the Slovenians that we can decide for what we carry already in our name – "love". What links us and the inhabitants of the castle city can then be nothing else than love – love for our country and nation, love between individuals, between parents and their children, between friends and neighbours – and the easiest way to express it is through art, music, film and literature. Thus the love between the Slovenians as individuals and the Slovenians as a nation is expressed by lively ghosts and living legends of Slovenian music which have resonated in our ears for ages and we can identify with them. Music is always supranational and international, it can easily breach the gap between locals and foreigners, it connects us. When we are at a loss for words, music speaks.
Despite love some Slovenian literary and film heroes who are a part of Slovenian national archetypal essence are not at a loss for words. They lead and guide us through history, musical ambience at Ljubljana Castle. Although timeless, they try to optimistically look into the bright future, relieved of their historical despondency and neglect.
Therefore the cluster of music and mythical beings creates a grid of connections in Slovenian space and time which, sometimes with its generality, sometimes with its excessive influence, transcends the Slovenian space and time. It reaches where rules the culture of the heart freed from servant′s insignificance.
Ana Kržišnik

Author of the concept and director: Barbara Pia Jenič
Dramaturg and language consultant: Ana Kržišnik
Costumes and make-up: Incognito Design
Set designer and photographer: Urška Boljkovac
Lightning designer and technical manager: Jernej Volk
Graphic designer: Mirola Šoti
Author of the concept on the Vinoteka setting: Juš Milčinski
Author of the concept on the Pentagonal Tower setting: Društvo lutkovnih ustvarjalcev
Music in the Vinoteka setting: Fran Milčinski - Ježek in Marijan Vodopivec
Music in the Hribars′ Hall setting: Ansambel bratov Avsenik
Music in the Viewing Tower setting: Pepel in kri
Music in the KLMT setting: Siddharta
Music in the Celice setting: Laibach
The City of Sighs anthem: Tomi M., Grega Skočir, Peter Penko, Alojz Gradnik
sound designer: Samo Jurca
Production: Barbara Pia Jenič
Production assistant: Inga Remeta
English translations: Polona Prodnik
Dressmakers: Petra Galo Volk, Anja Milošič, Natalija Kerkez
Camera: Blaž Oman, Tilen Žemva
Editing: Barbara Pia Jenič

Casts:
Tomi M. - Eros
Greaga Skočir - Thanatos
Štefka Drolc - Francka Cankar
Manca Dorrer - Lepa Vida
Lucija Ćirović - Županova Micka
Violeta Tomič, Barbara Pia Jenič - Juta
Tina Uršič, Meta Černe - fantasms of longing
Alenka Kozolc - Veronika Deseniška
Juš Milčinski, Toni Cahunek, Ana Marija Mitić - the Vinoteka setting
Katja Povše, Juna Ornik, Barbara Butalovič - the Pentagonal Tower setting
Polona Prodnik, Vesna Vrabelj - the Hribars′ Hall setting
Barbara Pia Jenič - Voice of Milena Batič on the radio
Petra Kovič - Voice of the radio announcer


SPECIAL THANKS TO

Mr Zoran Janković, the Mayor of the City of Ljubljana and MERKUR d.d.

The Milčinski family, Avsenik Publishing, Pepel in kri, Siddharta, Saška Jenič, Jani Novak and Laibach, Mrs Milena Batič, Petra Slatinšek, Miha Štamcar, Vlado Mihajlovič, Emir Beširević, Igor Remeta, Janko Oven, Lena Nagode, Mateja Anzeljc Dolenc, Aleksander Šenekar, the Boljkovac family, Gledališče Glej, KUD France Prešeren, Špela Janša, Mateja Šušteršič, Petra Kovič, Uroš Grilc, Anja Milošič, Kreatorij, Slovene National Theatre Drama Ljubljana and Iztok Vadnjal, Vida Breže, Tatjana Pinoza

PROJEKT SO OMOGOČILI / PROJECT WAS SUPPORTED BY