FOTO - PERFORMANCE

FOTO - MAKING OF

KRST

Po motivih: Krst pri Savici, F. Prešeren in D. Smole

V predstavi Krst se avtorica  sprašuje o  najglobjem, najsilnejšem in neusahljivem vrelcu umetosti – ki je "up proti brezupu, naše trajanje v času". Do sedaj je Senzorium ponujal individualni tretma, izkušnjo in dotik. Včasih fizičen, velikokrat metaforičen. Tokrat se podajamo v kraljestvo zvoka. "Zvočna kulisa za Barbarino predstavo je zame kratek pogled nazaj, proti filmu, a se tega dogodka zelo veselim. Filmski zvok je res nekaj, kar mi gre z lahkoto od rok, a tokrat bo zvenel v gledališču. Dobra ideja"; pravi Hanna Preuss, oblikovalka zvočnih efektov. Vprašanje umetnosti se v predstavi Krst giblje v skrbno premišljeni estetiki, na poligonu ljubezni med Bogomilo in Črtomirom; ona, Maja Martina Merljak, zares veruje. Črtomir, Boris Cavazza, sledi njej. Oba gorita.

Umetniki smo kakor goreči verniki, ki se borimo “za bogove nad oblaki”, v kapitalizmu v Evropi. Utesnjujoča je mreževina zahtev, da je naše delo potrebno izmeriti, oštevilčiti in zbanalizirati v papirje. "S predstavo Krst se posukušam prekrstiti v novodobno ekonomično in učinkovito umetnico."

Predstava nosi tudi močno sporočilo, ki ga prispevata bivši član Depeche Mode Alan Wilder in Dmtry Semenov - luč za razmislek...

Ali bomo tokrat ocenjevali s srci?”


Koncept in režija:Barbara Pia Jenič
Bogomila: Maja Martina Merljak
Črtomir (glas): Boris Cavazza
Zvočni efekti: Hana Preuss Slak
Glasba: Peter Penko, Alan Wilder, Recoil (Ex Depeche Mode)
Video: Dmitry Semenov
koreografija: Dušan Teropšič
gibalci Fičo balet: Janja Buzečan, Anja Keber, Tina Koščak,Urša Dubravica
Foto: Vanessa Tivadar, Samo Jurca
Kostumografija: Incognito design
Scenografija in Luč: Barbara Pia Jenič
Odnosi z javnostmi: Nina Kokelj
Produkcija: Senzorium Zavod
Koprodukcija: Festival Ljubljana

Premiera 8. November 2010
Dvorana Kazamate, Ljubljanski grad, Festival Ljubljana

Zahvale:

Dmitry Semenov, Alan Wilder, Bojana Kunst, Marija Mojca Pungerčar, Simon Kardum, Denis Miklavčič, Andraž Hafner, Hanna Preuss Slak, Goran Bogdanovski, Ema Kugler, Mare Bulc, Nataša Trtnik, Samo Jurca, Marko Jurca, Tomaž Novak FL, Adam Muzafirović FL, Urška Comino, Irena Tomažin, Dejan Nikolič, Tatjana Pinoza FL

BAPTISM

Based on: The Baptism at The Savica, two works of the same title, by France Prešeren and by Dominik Smole

In performance The Baptism the author examines the deepest, the mightiest and the unexhausted well of art – which is "hope against hopelessness, our lastingness in time". Up until now Senzorium has offered individual treatment, experience and touch. Sometimes physical, oftentimes metaphorical. And now we are heading into the kingdom of sound. "The sound design for Barbara ’s performance is for me a brief look backwards, towards film, but I look forward to it very much. Film sound really does come naturally to me, although this time it will sound in the theatre. That is a good idea," says Hanna Preuss, a sound designer. In performance The Baptism, the question of art resides in carefully thought–through aesthetics, on the ground of the love between Bogomila and Črtomir; she, Maja Martina Merljak, really believes. Črtomir, Boris Cavazza, follows her. They both burn.

We, artists, are like fervent believers who fight for "the gods above the clouds" in the time of capitalism in Europe. The web of demands for our work to be measured, numbered and banalized into "papers" is restrictive. "With performance The Baptism I attempt to rebaptize myself into a modern, economical and effective artist." The performance also carries a strong message, contributed by Alan Wilder, an ex member of Depeche Mode, and Dmitry Semenov – the light for reflection...

"Are we going to judge with out hearts this time?"

Author of the Concept and Director: Barbara Pia Jenič
Bogomila: Maja Martina Merljak
Črtomir (voice): Boris Cavazza
Sound effects: Hana Preuss Slak
Music: Peter Penko, Alan Wilder (Ex member of Depeche Mode) Recoil
Video: Dmitry Semenov
Choreography: Dušan Teropšič
Dancers Fičo Balet: Janja Buzečan, Anja Keber, Tina Koščak, Urša Dubravica
Photo: Vanessa Tivadar, Samo Jurca
Costume design: Incognito design
Set Design and Lighting Design: Barbara Pia Jenič
Public relations: Nina Kokelj
Translation: Polona Prodnik
Production: Senzorium Theatre
Co–production: The Ljubljana Festival

Opening night: 8. November 2010
Kazemate hall, Ljubljana castle, Ljubljana


special thanks to:
Dmitry Semenov, Alan Wilder, Bojana Kunst, Marija Mojca Pungerčar, Simon Kardum, Denis Miklavčič, Andraž Hafner, Hanna Preuss Slak, Goran Bogdanovski, Ema Kugler, Mare Bulc, Nataša Trtnik, Samo Jurca, Marko Jurca, Tomaž Novak FL, Adam Muzafirović FL, Urška Comino, Irena Tomažin, Dejan Nikolič, Tatjana Pinoza FL